Duurzaamheid

1. Inleiding

Op grond van de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 gelden diverse regels over informatieverschaffing met betrekking tot duurzaamheid in de financiële sector. Deze regels gelden ook voor beheerders zoals Heeneman & Partners. Door middel van deze publicatie geven wij invulling aan de regelgeving. Wij erkennen het belang van de regelgeving op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector en transparantie hierover. Een duurzaam vastgoedbeleid dient niet alleen een maatschappelijk belang, maar ook een financieel belang, zeker op de lange termijn. Het is dan ook essentieel voor de toekomstbestendigheid van Heeneman & Partners en onze fondsen.


2. Beleggingsbeleid en de risicobeoordeling omtrent duurzaamheid

Met het oog op het langetermijnbelang staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij Heeneman & Partners. Onze fondsen onderkennen het belang van een gezonde planeet en samenleving. Wij streven ernaar om de eigen negatieve impact op het milieu en onze omgeving zoveel mogelijk te verminderen, zowel in onze eigen werkomgeving als in onze vastgoedportefeuilles.

Heeneman & Partners houdt in haar beleggingsbeleid zo veel als mogelijk rekening met duurzaamheid. Dit houdt onder meer in dat bijna alle bestaande objecten in de vastgoedportefeuilles een A-label hebben. Ook voor nieuwe projecten laat Heeneman & Partners alle objecten toetsen voor een energielabel. Objecten met een A-label hebben de voorkeur om zodoende een duurzame vastgoedportefeuille te behouden. Mochten nieuwe projecten een lagere energiescore hebben, dan zal er een stappenplan worden opgesteld om de verbetermaatregelen in kaart te brengen. Ook bij projecten die al een bestaande hoge duurzaamheidsscore hebben wordt altijd gekeken naar mogelijkheden tot verbetering. Dit streven naar optimale verduurzaming is een continu proces binnen het beheer van onze fondsen. Het is dan ook niet alleen van belang duurzame keuzes te maken bij nieuwe projecten, maar ook de ecologische impact van bestaande projecten te minimaliseren. Hoewel duurzaamheid van groot belang is, vormt het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor de klanten bij een zo laag mogelijk risico op dit moment als belangrijkste beleggingsoverweging, gegeven de bovenstaande werkwijze. Mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden dan ook niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door ons niet goed meetbaar zijn.

De onderliggende beleggingen van onze financiële producten houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

3. Duurzaamheidscommissie

Duurzaamheid en de daarbij horende risico’s maken niet alleen onderdeel uit van beleggingsbeslissingen. Heeneman & Partners heeft een duurzaamheidscommissie die onderdeel is van de risk commissie. Minimaal vier keer per jaar komen de leden van de risk en duurzaamheidscommissies bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten vindt onder meer een risicobeoordeling omtrent duurzaamheid plaats. De duurzaamheidscommissie concludeert dat er op dit moment geen materiële duurzaamheidsrisico’s aanwezig zijn. Indien uit de doorlopende beoordeling een verhoogd risico blijkt zal de commissie hiervoor maatregelen aandragen.

In het beleggingsbeleid van onze fondsen is verder uitgewerkt hoe Heeneman & Partners rekening houdt met duurzaamheidsfactoren bij de aankoop en het beheer van vastgoed.

4. Duurzaamheid en het beloningsbeleid

Ook in het door Heeneman & Partners vastgestelde beloningsbeleid wordt waar mogelijk rekening gehouden met duurzaamheidsfactoren. Zo zet de bestaande beloningsstructuur niet aan tot het nemen van onaanvaardbare risico’s (in verband met duurzaamheid). Heeneman & Partners kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die onaanvaardbare risico’s nemen (op het gebied van duurzaamheid).


5. Duurzaamheidsmededeling Heeneman & Partners

Heeneman & Partners streeft ernaar dat zij de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid betrekt bij haar beleggingsbeslissingen. Hierbij houdt Heeneman & Partners rekening met de aard, omvang, de schaal van de activiteiten en de soorten financiële producten die worden aangeboden. De fondsen die Heeneman & Partners aanbiedt en beheert, promoten geen duurzaamheidskenmerken of hebben duurzame beleggingen niet als doelstelling, zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de Europese Verordening 2019/2088.

Laatst gewijzigd: 15 maart 2024

Downloads
Heeneman & Partners maakt voor haar website gebruik van cookies.
Deze cookies onderscheiden we in de categorieën Functionele en Analytische cookies. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.